Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2562 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายการและค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ปรับปรุงจากหลักเกณฑ์เดิมหลายอย่าง เช่น ค่าใช้จ่ายประจำเดือนในระหว่างกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวหรือในระหว่างเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่ออายุหนังสือเดินทาง, ค่าระวางขนส่งสิ่งของและค่าพาหนะในการย้ายสถานศึกษา หลังสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย, ค่าใช้จ่ายในการไปร่วมประชุมวิชาการ, ค่าทำฟัน เป็นต้น

สนร. จึงขอความร่วมมือนักเรียนทุนทุกท่านโปรดศึกษาหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโดยละเอียดได้ที่นี่