Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2561 การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้ยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 

นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่สนใจรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้ที่นี่