Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2560 การปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา

การปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา

วันที่ 25 กันยายน 2560

สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป คลิกดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา

สนร. จะดำเนินการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่ายอัตราใหม่ สำหรับนักเรียนทุนผู้ศึกษาในสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ดังนี้

(1) นักเรียนทุนรัฐบาล ทุน ก.พ., ก.ต.,ก. สาธารณสุข, ก. วิทย์, สกอ., หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จะได้รับโอนเงินค่าใช้จ่ายฯ งวดวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560 เป็นอัตราใหม่ ในวันที่ 28 ก.ย. 2560 (สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลผู้เดินทางมาศึกษาใหม่และได้รับเงินค่าใช้จ่ายฯ ล่วงหน้าถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ในอัตราเดิม สนร. จะดำเนินการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ต่อไป)

(2) นักเรียนทุนฝากดูแลและข้าราชการลาศึกษา ซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนล่วงหน้า ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 แล้ว สนร. จะดำเนินการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายฯ ให้นักเรียนเพิ่มเติม ภายหลังจากได้รับแจ้งผลการอนุมัติปรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่ายจากเจ้าของทุนแต่ละแห่งแล้ว