Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2560 โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สร้างความตระหนักรู้ในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้และเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักเรียนทุนของรัฐบาล โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษา ที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเข้าร่วมโครงการ โดยสำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการสัมมนา (ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับประเทศที่ศึกษา - ประเทศไทย และค่าเดินทางไป-กลับจากที่พัก - สำนักงาน ก.พ.)

โดยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินโครงการสัมมนาดังกล่าว ในกิจกรรม "นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขั้นพื้นฐาน" ณ สำนักงาน ก.พ. และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้เรียนรู้ปรัชญา การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนตามตำราแม่ฟ้าหลวงฯ และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2560 รับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 26 ราย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

หาก นทร. ท่านใดจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว และสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ocsc.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560