Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2560 แนวทางการปฏิบัติตนในการศึกษาและใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา

แนวทางการปฏิบัติตนในการศึกษาและใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา

วันที่ 17 มีนาคม 2560

ด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมา สนร. ได้รับทราบเหตุการณ์กรณีนักเรียนทุนหลายท่านประสบปัญหาข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกา จนส่งผลกระทบต่อการศึกษาของตนอย่างร้ายแรงในหลายกรณี

ในการนี้ สนร. จึงขอย้ำเตือนนักเรียนทุนให้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนในการศึกษาและใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา เพิ่มเติมจาก “คู่มือการดำรงชีพในสหรัฐอเมริกา” ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ สนร. (http://www.oeadc.org/Miscellaneous/StudentManual) แล้ว ใน 3 เรื่องสำคัญ ดังนี้

1. การปฏิบัติตนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยเคร่งครัด เนื่องจากท้องถิ่นต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่แตกต่างไปจากกฎหมายของประเทศไทยที่คนไทยเราคุ้นเคย ดังนั้น จึงขอให้น้อง ๆ ได้โปรดศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกา กฎหมายของรัฐที่สถานศึกษาของน้อง ๆ ตั้งอยู่ ข้อบังคับของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน และขอให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตัวอย่างกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของสหรัฐอเมริกาที่คนไทยจำนวนหนึ่งไม่คุ้นเคย ได้แก่ การนำผลงานการเขียนของผู้อื่นมาใช้โดยมิได้รับอนุญาต การให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนลอกการบ้าน การใช้คอมพิวเตอร์เข้าถึงเว็บไซต์และข้อมูลต้องห้ามต่าง ๆ (เช่น ภาพอนาจารเด็ก) การอนุญาตให้บุคคลทั่วไปพกปืนอย่างเปิดเผยได้ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ หากน้อง ๆ ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ต่าง ๆ แม้จะเป็นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ยังอาจส่งผลให้ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นถูกจำคุก หรือมากกว่านั้น (น้อง ๆ อาจศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้ที่ www.usa.gov/laws)

2. การหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวงล้วงข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้น้อง ๆ ระมัดระวังการติดต่อจากบุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล โทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อล้วงข้อมูลส่วนบุคคล (โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน) ของน้อง ๆ การพิจารณาแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ร้องขอในทุกกรณี ขอให้น้อง ๆ ตรวจสอบจนมั่นใจว่าเป็นบุคคลที่รู้จักคุ้นเคย หรือเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานที่ต้องติดต่อกิจธุระ (น้อง ๆ อาจศึกษาวิธีการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อการหลอกลวงล้วงข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.usa.gov/common-scams-frauds)

3. การหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้ส่งหรือโอนเงิน ขอให้น้อง ๆ ระมัดระวังการกระทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เช่น การซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต หรือการได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นคนรู้จักและกำลังเดือดร้อน (น้อง ๆ อาจศึกษาวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.usa.gov/online-safety)

สุดท้าย ขอให้น้อง ๆ นักเรียนทุนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต ในระหว่างการศึกษาอยู่ในต่างประเทศอย่างเต็มที่ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการกลับประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงานรับใช้ประเทศชาติ ภายหลังสำเร็จการศึกษาตามความตั้งใจของทุกท่าน ต่อไป

ด้วยความห่วงใยจาก สนร.