Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2559 การแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา

การแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ด้วยเกิดกรณี นทร. เดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา โดยไม่ได้แจ้งให้ สนร. ทราบตามระเบียบ และประสบเหตุร้าย จน สนร. ต้องเร่งประสานผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เพื่อให้การช่วยเหลืออยู่เป็นการด่วน ในขณะนี้

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ดูแลนักเรียนรับทราบการเดินทาง และข้อมูลประกอบการดำเนินการกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน จึงขอกำชับให้ นทร. ทุกคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบฯ ด้วยการแจ้งให้ สนร. ทราบเกี่ยวกับการเดินทางดังกล่าว ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ในทุกกรณี

รายละเอียด ปรากฏตามหน้าเว็บไซต์ สนร. ดังต่อไปนี้

http://www.oeadc.org/Regulations/TS/RegEducation/Travel