Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2559 การทดลองโอนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2559 (สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล) / ก.ค. - ธ.ค. 2559 (สำหรับนักเรียนทุนพิเศษอื่นๆ พสวท. และข้าราชการลาศึกษา)

การทดลองโอนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2559 (สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล) / ก.ค. - ธ.ค. 2559 (สำหรับนักเรียนทุนพิเศษอื่นๆ พสวท. และข้าราชการลาศึกษา)

วันที่ 14 มิถุนายน 2559

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สนร. จะดำเนินการทดลองโอนเงิน 1 เซ็นต์ เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านในสหรัฐอเมริกา ที่ได้ส่งใบยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีเงินฝากให้ สนร. แล้วและยังไม่ได้ทดลองโอนเงินในงวดที่ผ่านๆ มา และมีระยะเวลารับทุนอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 (สำหรับ นทร. ท่านใดที่เคยผ่านการทดลองโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและไม่ได้เปลี่ยนเลข ที่บัญชี สนร. จะไม่ทดลองโอนเงินอีก) ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุนตรวจสอบบัญชีของตนในวันดังกล่าว แล้วแจ้งสั้นๆ มายัง สนร.ที่ ว่าได้รับหรือยังไม่ได้รับเงินภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2559

เนื่องจาก สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายงวดดังกล่าวเข้าบัญชีนักเรียนภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ทั้งนี้สำหรับ นทร. ท่านใดที่สนร. ได้รับใบยินยอมฯ ฉบับจริง ภายหลังจากวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นั้น สนร. จะได้ดำเนินการจัดส่งเช็คให้สำหรับงวดนี้ และจะได้ทดลองโอนเงินในงวดต่อไป