Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา

การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ สหรัฐอเมริกา ngbpramaankhaaaichcchaaynakeriiynthunrathbaal_shrathemrikaa_0.pdf (ocsc.go.th) ประเทศแคนาดา ngbpramaankhaaaichcchaayaekhnaadaa.pdf (ocsc.go.th)

โดย สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเพิ่มเติมของงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนทุนในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนทุนฝากดูแล ผู้ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนหรือค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่ายในอัตราที่แตกต่างจากอัตราของ ก.พ. ทาง สนร. จะโอนเงินค่าใช้จ่ายในอัตราใหม่ให้นักเรียนทุนอีกครั้ง เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติอัตราใหม่จากเจ้าของทุน