Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ก.ค. - ก.ย. 2563

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ก.ค. - ก.ย. 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

ในวันที่ 26 มิ.ย. 2563 สนร.จะโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ก.ค. - ก.ย. 2563 และค่าหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนทุกท่านที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาที่ได้ส่งผลการศึกษา ประจำภาค Spring/Winter 2020 ให้ สนร. และได้ยืนยันผลการทดลองโอนเงินแล้ว และมีระยะเวลารับทุนอยู่ในช่วง ก.ค. - ก.ย. 2563 นี้เท่านั้น

ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านตรวจสอบบัญชีของตนในวันที่ดังกล่าว หากไม่ได้รับเงินตามที่ สนร. ได้แจ้งไว้ขอให้รีบแจ้งไปที่ โดยด่วน