Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home สาระน่ารู้ คู่มือการดำรงชีพในสหรัฐอเมริกา 24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ

24. สนร. กับ การเช่าที่พักของนักเรียนทุนฯ

เจ้าของบ้านเช่าส่วนใหญ่ต้องการหลักประกันการเช่าอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่ามัดจำล่วงหน้า หลักฐานที่แสดงฐานะทางการเงิน หรือหนังสือรับรองรายได้  ฯลฯ  ในกรณีของนักเรียนทุนรัฐบาล ให้นักเรียนส่งคำขอหนังสือรับรองทางการเงิน เพื่อประกอบการเช่าบ้าน มาที่ สนร. โดยขอให้ระบุด้วยว่า ต้องการให้เรียนหนังสือถึงใคร (ชื่อสกุลเจ้าของบ้าน เป็นต้น) ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอะไร เช่น ต้องการให้ระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนด้วยหรือไม่ เป็นต้น

หมายเหตุ

  • นอกจากปัจจัยเรื่องค่าเช่าแล้ว ให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานศึกษากับที่พัก  ความปลอดภัยรอบบริเวณที่พักด้วย โดยให้หาข้อมูลจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนต่างชาติของสถานศึกษา
  • ในกรณีที่ต้องพักกับครอบครัวอเมริกัน ให้พักกับครอบครัวที่สถานศึกษาจัดหาให้ และมีประวัติการรับนักเรียนต่างชาติเข้าพักอาศัยที่ยาวนานต่อเนื่อง  และถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา ให้รีบรายงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนต่างชาติทันที โดยเฉพาะถ้าเป็นปัญหาการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ  อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียว  ให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ สนร.ทันที จะโดยทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ก็ได้
  • ในสัปดาห์แรกที่เข้าพัก ให้ตรวจสอบสภาพห้องและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มี  หากชำรุด ให้รวบรวมรายการที่มีปัญหา แล้วแจ้งเจ้าของบ้านเพื่อซ่อมแซมทันที   และควรถ่ายรูปสภาพห้องและสภาพอุปกรณ์ทุกอย่างเก็บไว้ด้วย  เผื่อเมื่อต้องย้ายออก จะได้ใช้เป็นหลักฐานป้องกันเจ้าของบ้านเช่าอ้างเหตุชำรุดเพื่อยึดค่ามัดจำห้องบางส่วนหรือทั้งหมด