Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home สาระน่ารู้ คู่มือการดำรงชีพในสหรัฐอเมริกา 18. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ

18. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนต่างชาติ

ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐฯ มี 3 ระบบ คือ Semester, Trimester, และ Quarter ซึ่งแต่ละสถานศึกษามีสิทธิเลือกใช้ระบบใดก็ได้  สถานศึกษาที่ใช้ระบบเดียวกัน อาจเปิดเรียนไม่ตรงกันก็ได้  แต่ละระบบจะแบ่งภาคการศึกษา ดังนี้

     1. ระบบ Semester แบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาค Fall เริ่มประมาณเดือนกันยายน ส่วนภาค Spring เริ่มประมาณเดือนมกราคม  บางสถานศึกษา อาจมีภาคฤดูร้อนด้วย

     2. ระบบ Trimester แบ่งเป็น 3 ภาค ภาค Fall เริ่มประมาณเดือนกันยายน  ภาค Winter เริ่มประมาณเดือนธันวาคม และภาค Spring เริ่มประมาณเดือนมีนาคม

     3. ระบบ Quarter แบ่งเป็น 4 ภาค  ภาค Fall เริ่มประมาณเดือนสิงหาคม ภาค Winter เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ภาค Spring เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และภาค Summer เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม

ทั้งนี้ นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา (Full Time)  เพื่อรักษาสถานภาพวีซ่านักเรียนตามกฎหมายและระเบียบคนเข้าเมืองสหรัฐฯ  โดยการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาสำหรับภาคการศึกษาปกติ หมายถึง การลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต/ภาค  สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักเรียนซึ่งใกล้สำเร็จการศึกษา นักเรียนฯ อาจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าที่กำหนดได้  สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก ซึ่งศึกษาวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่อยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานะภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนดจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ

  • หากนักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  เช่น กรณีเจ็บป่วยหนักและแพทย์ลงความเห็นให้หยุดพักเพื่อรักษาตัว (ในประเทศสหรัฐฯ หรือประเทศไทย) หรือต้องหยุดพักการศึกษาและเดินทางกลับประเทศเพราะสาเหตุทางครอบครัว เป็นต้น นักเรียนต้องแจ้งให้สถานศึกษาทราบ เพื่อสถานศึกษาจะได้ดำเนินเรื่องการหยุดพักการศึกษาชั่วคราวตามระเบียบของ Immigration
  • หากนักเรียนผู้ใดเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาแล้ว ต่อมาเกิดเปลี่ยนใจจะย้ายไปศึกษา ณ สถานศึกษาอื่น  นักเรียนผู้นั้นต้องศึกษาในสถานศึกษาแห่งแรกจนสิ้นภาคการศึกษานั้นก่อน  จะหยุดเรียนหรือไม่เข้าเรียนเองไม่ได้  โดยสถานศึกษาใหม่จะต้องออกหนังสือสำคัญ DS-2019 (J visa) หรือ I-20 (F visa) ฉบับใหม่ ยืนยันการยินดีรับนักเรียนผู้นั้นเข้าศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป   ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของนักเรียนผู้นั้นที่ต้องแจ้งให้สถานศึกษาแห่งแรกทราบว่าจะย้ายไปศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ เพื่อสถานศึกษาเดิมจะได้แจ้ง Immigration Office ทราบ