Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

3. การเตรียมความพร้อม

เมื่อเราจะต้องเดินทางมาศึกษา และดำรงชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา เราต้องเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ

     1. ด้านภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ต้องอ่านออก เขียนได้ พูดคล่อง ฟังได้เข้าใจ  และขอให้นำพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ ติดมาด้วย หรือหาแหล่ง download โปรแกรมดิกชั่นนารีอังกฤษ-ไทย หรือหาเวปไซต์ที่ให้บริการหาคำศัพท์ทางพจนานุกรมมาด้วย  พจนานุกรมควรมี 2 ประเภท คือ พจนานุกรมศัพท์ทั่วไป และพจนานุกรมศัพท์เฉพาะในสาขาหรือแวดวงวิชาการที่จะมาศึกษาต่อที่สหรัฐฯ

     2. ด้านพื้นฐานการศึกษาในสาขาที่จะมาศึกษาต่อ ต้องเตรียมให้แน่น  อ่านศึกษาค้นคว้ามาก่อนได้ยิ่งดี เพราะเราต้องแข่งกับคนอเมริกันซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านเนื้อหาและภาษา

     3. ด้านค่าใช้จ่าย ในกรณีของนักเรียนทุนรัฐบาล รัฐจะรับภาระในเรื่องนี้ให้  ในขณะที่นักเรียนทุนส่วนตัว ต้องเตรียมกันเงินไว้พอสมควร เพราะค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสหรัฐฯ ตกประมาณ 1-2 ล้านบาท/ปี

     4. ด้านสภาพร่างกาย  หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่เป็นประโยชน์ และควรตรวจสภาพร่างกาย ตรวจสุขภาพฟัน และถ้าพบว่ามีปัญหา ก็ให้รักษาให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง โดยเฉพาะฟัน ให้ทำหรือรักษาจากเมืองไทยให้เรียบร้อยก่อน เพราะค่าใช้จ่ายในการทำหรือรักษาฟันในสหรัฐฯ แพงมาก

     5. ด้านสภาพจิตใจ  การห่างไกลจากครอบครัว คนรัก คนที่ห่วงใย เป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนความสามารถในการศึกษามาก  จึงควรเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อม  ปัจจุบันการติดต่อกันข้ามทวีปทำได้ง่าย สะดวก และถูกกว่าในอดีตมาก  มีปัญหาหนักใจอย่างไร ควรติดต่อกับพ่อแม่ ญาติพี่น้องหรือคนรัก  อย่าเก็บอัดอั้นตันใจไว้คนเดียว  และขอแนะนำให้ติดต่อกับทางบ้านที่เมืองไทยผ่านบริการ skype หรือ Instant Messenger เพราะถูกกว่าการติดต่อผ่านโทรศัพท์มาก  หลายแห่งให้บริการฟรี สามารถคุยและเห็นหน้ากันผ่าน web cam แก้เหงา บรรเทาความคิดถึงได้  

หมายเหตุ

ในบรรดาความพร้อมทั้ง 5 ประการข้างต้น ด้านสภาพจิตใจและร่างกายสำคัญที่สุด  ขอให้เตรียมความพร้อมมาให้ดี  หากมีปัญหา ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบดูแลนักเรียนต่างชาติ พ่อแม่ เพื่อนสนิทใกล้ชิด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สนร.