Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home สาระน่ารู้ คู่มือการดำรงชีพในสหรัฐอเมริกา 1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019

1. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019

ทันทีที่ทราบว่าจะต้องเดินทางมาศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา เราคงจะตื่นเต้น ดีใจ หลังจากนั้นคงจะเริ่มวิตกกังวลว่า จะต้องทำอะไร และต้องเตรียมอะไรบ้าง  แต่เราอย่าเพิ่งตกอกตกใจ  ขอให้มาเริ่มต้นศึกษากัน ว่าต้องเตรียมอะไร และควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้าง

เอกสารหลักที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้า/ออก และอยู่ในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 3 ฉบับ ด้วยกัน คือ หนังสือเดินทาง (Passport)  วีซ่าสหรัฐฯ (US Visa) และ หนังสือ I-20/DS-2019.

      1. หนังสือเดินทาง (Passport) คือ เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลไทย ที่เราต้องใช้ทุกครั้งในการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ  และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

      2. วีซ่าสหรัฐฯ (US Visa) คือ ตราประทับในหนังสือเดินทาง  ออกโดยสถานทูต/กงสุลสหรัฐฯ  ซึ่งระบุช่วงเวลาที่อนุญาตให้เราผ่านเข้าสหรัฐฯ   วีซ่ามีหลายประเภท เช่น ประเภทนักท่องเที่ยว นักเรียน ฯลฯ

          สำหรับวีซ่านักเรียน (Student Visa) มี 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

          2.1 F-1 โดยทั่วไป เป็นวีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนส่วนตัว หรือนักเรียนที่ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังสำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม

          2.2 J-1 คือ วีซ่าสำหรับผู้ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามที่ระบุใน DS-2019 แล้ว มีภาระผูกพันที่จะต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

          2.3 M-1 คือวีซ่าสำหรับนักเรียนสายวิชาชีพ

     3. I-20/DS-2019 คือ หนังสือที่ออกโดยสถานศึกษาที่ตอบรับให้นักเรียนเข้าศึกษา เป็นหนังสือแสดงการได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐฯ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร  หนังสือนี้ต้องมีอายุตลอดระยะเวลาที่ศึกษา (หลังจากเดินทางเข้าสหรัฐฯ แล้ว นักเรียนจะต้องเก็บสำเนาไว้)

หมายเหตุ

  • เฉพาะผู้ถือวีซ่านักเรียน F-1/J-1 เท่านั้น ที่ระยะเวลาการอยู่ในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับ I20/DS-2019   ดังนั้น แม้วีซ่า F-1/J-1 จะขาดอายุ ก็ไม่เป็นผลให้นักเรียนอยู่อย่างผิดกฏหมายตราบใดที่นักเรียนยังลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   อย่างไรก็ตาม มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักเรียนผู้ถือวีซ่าขาดอายุ ซึ่งเดินทางออกนอกสหรัฐฯ ดังนี้
           - หากประสงค์จะเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯ อีกครั้ง จะต้องต่ออายุวีซ่าที่ประเทศบ้านเกิด (ประเทศไทย) ให้เรียบร้อยก่อน
           - หากประสงค์จะไปทัศนศึกษาประเทศอื่นระหว่างการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทย  ให้ต่ออายุวีซ่าสหรัฐฯ ที่ประเทศไทยก่อน แล้วค่อยแวะไปทัศนศึกษาระหว่างทางขากลับเข้าสหรัฐฯ  อย่าไประหว่างทางขากลับไปประเทศไทย  เพราะนักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศที่จะไปทัศนศึกษา เนื่องจากวีซ่าสหรัฐฯ ขาดอายุ
  • นักเรียนทุนรัฐบาลที่ต้องเปลี่ยนสถานภาพของวีซ่า จาก F-1 เป็น J-1 จะต้องไปยื่นคำขอวีซ่า J-1 ตามหนังสือ DS-2019 ที่สถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศไทย  หากตราประทับวีซ่านักเรียนเป็นประเภทที่ไม่ตรงตามหนังสือ DS-2019 ที่สถานศึกษาออกให้  นักเรียนอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐฯ
  • สำหรับนักเรียนทุน ก.พ.และทุนส่วนราชการ ที่มาศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้แจ้งสถานศึกษาที่ตอบรับให้ออก DS-2019 ให้   ส่วนนักเรียนทุนรัฐบาลที่มาศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้แจ้งสถานศึกษาออก I-20 ให้ เนื่องจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่มี J-1 Program (ไม่ออก DS-2019)
  • ให้ถ่ายสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง วีซ่า I-94 I-20/DS-2019 เก็บไว้ เผื่อกรณีเอกสารตัวจริงสูญหาย
  • จดวันที่หนังสือเดินทาง วีซ่า หรือ I-20/DS-2019 จะหมดอายุไว้  และจดวันที่จะต้องยื่นขอต่ออายุ ซึ่งควรเป็นก่อนวันที่หมดอายุอย่างน้อย 3-6 เดือน และให้ยื่นคำขอตามวันที่จดบันทึกไว้
  • สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนแบบ Full-Time (ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา และภาคฤดูร้อน) เพื่อรักษาสถานภาพของวีซ่า