Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

12. ด่านตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ ได้แก่

     1. หนังสือเดินทาง (Passport)

     2. วีซ่า (VISA) ที่ประทับในหนังสือเดินทาง

     3. I-20 หรือ DS-2019

     4. หนังสือรับรองการเงิน (Financial Resource Statement)

     5. หนังสือตอบรับเข้าศึกษา (Letter of Acceptance)

     6. จดหมายปิดผนึกที่ได้รับจากสถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศไทย เมื่อตอนได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศ  อย่าเปิดจดหมายดังกล่าวเองโดยเด็ดขาด

     7. แบบแสดงรายการที่ต้องเสียภาษีศุลกากร (Customs Declaration Form)  เป็นแบบฟอร์มที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่สายการบินขณะอยู่บนเครื่องบิน ขอให้ท่านกรอกข้อความตามจริง หากมีคำถามให้สอบถามเจ้าหน้าที่ของสายการบินทันที   (หากท่านไม่ได้รับแจก อาจเนื่องจากหลับอยู่ขณะที่มีการแจก  ให้ขอจากเจ้าหน้าที่สายการบิน)

เอกสารสำคัญอื่นๆ ที่อาจเตรียมติดตัวไว้ ได้แก่

     1. ใบตรวจสุขภาพ (Immunization Certificate)

     2. ใบขับขี่ต่างชาติ (International Driver’s License)

     3. ทะเบียนสมรส

     4. ใบแจ้งเกิด

เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง (Port of Entry) ขอให้เตรียมเอกสารสำคัญดังกล่าวข้างต้นให้พร้อม  และเข้าแถวรอเรียกจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Officer)

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสำคัญ เจ้าหน้าที่จะสอบถามวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าสหรัฐฯ อเมริกา สำหรับนักเรียนผู้มาศึกษาต่อ ขอให้ตอบ “To attend [name of school] in [name of city, state]”  และอาจมีคำถามอื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

เอกสารสำคัญข้างต้น ให้พกติดตัวหรือใส่ไว้ในกระเป๋าถือ (Carry-On Bag) อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทาง (Luggages) โดยเด็ดขาด  เพราะเอกสารนี้จะต้องใช้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ก่อนที่ท่านจะมีสิทธิออกไปเอากระเป๋าเดินทาง