Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home สาระน่ารู้ คู่มือการดำรงชีพในสหรัฐอเมริกา 38. การหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวงล้วงข้อมูลส่วนบุคคล

38. การหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวงล้วงข้อมูลส่วนบุคคล

ขอให้นักเรียนระมัดระวังการติดต่อจากบุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล โทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อล้วงข้อมูลส่วนบุคคล (โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน) ของนักเรียน

การพิจารณาแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ร้องขอในทุกกรณี ขอให้นักเรียนตรวจสอบจนมั่นใจว่าเป็นบุคคลที่รู้จักคุ้นเคย หรือเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานที่ต้องติดต่อกิจธุระ (นักเรียนอาจศึกษาวิธีการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อการหลอกลวงล้วงข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.usa.gov/common-scams-frauds)