Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home สาระน่ารู้ คู่มือการดำรงชีพในสหรัฐอเมริกา 36. การปฏิบัติตนของนักเรียนไทย กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

36. การปฏิบัติตนของนักเรียนไทย กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามที่ได้มีการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ก่อการร้ายขึ้นหลายแห่ง ในหลายประเทศ อันส่งผลเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งการดำเนินชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ในฐานะประเทศมหาอำนาจ สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเองก็ตื่นตัวต่อการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน/ก่อการร้าย เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ

ในการนี้ สนร. จึงขอแจ้งเตือนให้นักเรียนทุนและข้าราชการลาศึกษา/ฝึกอบรมทุกราย ให้โปรดระมัดระวังตัว โดยหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริง ขอให้งด หรือชะลอการเดินทางไปยังย่านชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น อันอาจเป็นเป้าหมายการก่อการร้ายได้

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลความคืบหน้าสถานการณ์ต่างๆ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอแจ้งให้ทุกท่านทราบข้อมูลติดต่อหน่วยงานราชการไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยทั่วกันอีกครั้ง ดังนี้

การติดต่อหน่วยงานราชการไทย ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

           กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น นอกเหนือจากแจ้งข้อมูลข่าวคราวความเป็นไปของท่านให้ สนร. ทราบโดยด่วน แล้ว ท่านยังควรแจ้งให้หน่วยงานราชการไทยในสหรัฐอเมริกา (หรือแคนาดา แล้วแต่กรณี) ทราบด้วย ดังนี้

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน          

websie www.thaiembassydc.org
phone (202) 944 3600
email information@thaiembdc.org

2. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

websie www.thaiconsulatela.org
phone (323) 962 9574
email thai-la@mindspring.com
thailax@thaiembdc.net

3. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

websie www.thaiconsulnewyork.com
phone (212) 754 1770, 754 2536
email thainyc@thaiembdc.net
info@thaiconsulnewyork.com

4. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

websie www.thaichicago.net
phone (312) 664-3129, 664-3110, 664-3124
email thaichi@thaiembdc.net
consulatethai@gmail.com

5. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

websie www.thaiembassy.ca
phone (613) 722 4444
email contact@thaiembassy.ca

6. สถานกงสุลใหญ่ ณ แวนคูเวอร์

websie http://www.thaicongenvancouver.org
phone (604) 687-1143
email info@thaicongenvancouver.org

     

                              ข้อแนะนำในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตน

      สำหรับนักเรียนไทยและข้าราชการลาศึกษา/ฝึกอบรม ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

การเตรียมความพร้อมในสภาวะปกติ

1. เตรียมหนังสือเดินทางไว้ให้พร้อมต่อการหยิบฉวยไปใช้งาน และเตรียมพร้อมเดินทางออกจาก ที่พัก กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันที

2. วางแผนเส้นทางการเดินทางหนีภัยกรณีฉุกเฉินไว้หลายเส้นทาง เช่น หากรถเมล์ไม่วิ่ง จะหนีทางไหน หรือหากมีการปิดถนน จะหนีอย่างไร

3. แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส ที่ติดต่อได้ ของตน ให้ สนร. สถานเอกอัครราชทูต สถานศึกษา และเพื่อนคนไทย ทราบไว้

4. เตรียมข้อมูลติดต่อ (อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส) หน่วยงานราชการไทย ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ (หรือในท้องถิ่นใกล้เคียง) ให้พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงที

5. ติดตามข่าวสารจากผู้คนรอบข้าง โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การสมัครเป็นสมาชิกรับแจ้งข่าวฉุกเฉินจากหน่วยงานผู้ให้บริการข่าวสาร (เช่น US www.dhs.gov, www.ready.gov/alerts, www.weather.gov) สำนักข่าว เครือข่ายบริการข่าวสารต่าง ๆ (เช่น ABC, Aljazeera, BBC, CBS, CNN, Fox News, และ NBC) ทางโมบายล์แอพพลิเคชั่น เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ฉุกเฉิน

6. ไม่ขาดการติดต่อกับเพื่อนคนไทย

การปฏิบัติตนในสภาวะอันตราย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน

การเตรียมความพร้อมในสภาวะปกติดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้การหนีภัยฉุกเฉินเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อันหมายถึง ท่านจะมีโอกาสเอาตัวรอดได้มากขึ้น

ทั้งนี้ หากสภาวะอันตราย/เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจริง ขอให้ปฏิบัติตนดังนี้

1. ควบคุมสติให้มั่นคง

2. จัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระบรรจุสิ่งของสำคัญ (อาทิ หนังสือเดินทาง เงินสด อาหาร เครื่องดื่ม ยาประจำตัว โทรศัพท์มือถือพร้อมสายชาร์จ ข้อมูลติดต่อหน่วยงานราชการไทยในประเทศที่ท่านพำนักอยู่) ให้พร้อมเดินทางได้ทันที หากจำเป็น

3. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต หรือหน่วยงานราชการไทยในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ (หรือในท้องถิ่นใกล้เคียง) เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตน

4. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และจากกลุ่มบุคคลที่รู้จัก ตลอดเวลา

5. แจ้งเพื่อนคนไทยในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ทราบว่า ขณะนี้ท่านอยู่ที่ใด และ/หรือ กำลังจะเดินทางไปที่ใด

6. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้าง และหากจำเป็น ให้ตัดสินใจเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเร็วที่สุด ตามเส้นทางการเดินทางหนีภัยที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว

7. เมื่อเดินทางถึงสถานที่ปลอดภัยแล้ว ให้หาวิธีแจ้งสถานเอกอัครราชทูต หน่วยงานราชการไทย หรือบุคคลที่ท่านรู้จักที่ติดต่อได้ ให้ทราบที่อยู่ของท่านในโอกาสแรกที่กระทำได้