Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home สาระน่ารู้ คู่มือการดำรงชีพในสหรัฐอเมริกา 6. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง

6. การเลือกวันเดินทางและเส้นทางการเดินทาง

  - ควรเดินทางถึงสถานศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนเล็กน้อย (โดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติ)เพื่อให้ทันการลงทะเบียน (Registration) และเข้าร่วมฟังการบรรยาย (Campus Orientation) ที่ทางสถานศึกษาจัดไว้สำหรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ และใช้เวลาช่วงนี้ทำความรู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติได้  (ตามระเบียบที่ใช้ในปัจจุบัน นักเรียนต่างชาติซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ก่อนสถานศึกษาเปิดภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 30 วัน)

     - ให้ติดต่อและขอคำแนะนำจากสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติของสถานศึกษา (International Student Advisor) เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อสนามบินที่ใกล้สถานศึกษาที่สุด (กรณีเดินทางโดยรถไฟหรือรถประจำทาง หรือต้องต่อรถไฟหรือรถประจำทางหลังจากลงสนามบินแล้ว  ก็ให้สอบถามสถานีรถไฟหรือสถานีรถประจำทางที่อยู่ใกล้ที่สุด) ช่วงวันและเวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง ฯลฯ

     - ให้แจ้งกำหนดวันเวลาเดินทาง ชื่อสายการบิน หมายเลขเที่ยวบิน ให้ผู้ที่จะเดินทางมารับท่านทราบ   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติ (ISA) ของสถาบันศึกษา เป็นผู้รับท่านที่สนามบิน  ก็ให้แจ้ง ISA ทราบ  และเมื่อใกล้ถึงวันเดินทาง ควรแจ้งยืนยันอีกครั้งเพื่อกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้

หมายเหตุ

  • ถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงวันหยุด โดยเฉพาะช่วงวันหยุดต่อเนื่อง  เพราะอาจเกิดความไม่สะดวก เกิดปัญหาติดขัดได้  และอาจเกิดความยากลำบากในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของทางการไทย ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาที่คาดไม่ถึง (ข้อมูลวันหยุดราชการของสหรัฐฯ หาได้จาก http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/factover/holidays.htm  ส่วนวันหยุดของสถานทูตไทยในสหรัฐฯ ศึกษาได้จาก www.thaiembdc.org)
  • เลือกเวลาที่บินถึงจุดหมายปลายทาง อย่าให้ดึกมาก ไม่ควรเกิน 18.00 น. เพราะต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางจากสนามบินไปยังสถานศึกษาหรือที่พักด้วย
  • ให้เผื่อเวลาสำหรับการเปลี่ยนจากเที่ยวบินระหว่างประเทศ เป็นเที่ยวบินภายในประเทศอย่างน้อย 3 ชั่วโมง  เพราะกระบวนการตรวจสอบกระเป๋าเดินทาง วีซ่า อาวุธ และอื่น ๆ ใช้เวลานาน ประกอบจำนวนคนที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ในแต่ละวันมีมาก
  • หากนักเรียนนัดให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา หรือผู้อื่นมารอรับที่สนามบิน ขอให้แจ้ง วันและเวลาที่จะเดินทางถึง, ชื่อและหมายเลขสายการบิน และเมืองสุดท้ายที่เครื่องบินแวะจอด  ถ้าคนรับเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ให้ขอรูปถ่ายหรือขอทราบรูปพรรณสัณฐาน หรือเสื้อผ้าที่ใส่ในวันมาถึง เพื่อจะไม่ได้คลาดกัน และอย่าลืมขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้มารับด้วย เผื่อคลาดกัน จะได้ติดต่อกันได้