Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in

28. การใช้ Check Card หรือ Debit Card

ข้อปฏิบัติในการใช้ Check Card หรือ Debit Card

     1. ให้ตั้งรหัส (Pin Number) ที่สามารถจำได้ง่าย และกดรหัสให้ถูกต้อง เพราะถ้ากดรหัส ผิดเกิน 2 ครั้งในคราวเดียวกัน เครื่อง ATM จะยึดบัตรโดยอัตโนมัติ ทำให้ต้องเสียเวลาติดต่อ BANK เพื่อขอบัตรคืน ซึ่งอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือกว่านั้น

     2. ปฏิบัติตามคำสั่งในเครื่องเป็นระยะ ๆ

     3. เมื่อได้รับเงินแล้ว ให้ตรวจนับทันที และอย่าลืมเก็บบัตรคืนจากเครื่องทุกครั้ง

หมายเหตุ

  • ควรใช้เครื่อง ATM ในสถานที่ชุมชนพลุกพล่าน เพื่อความปลอดภัย และให้ตื่นตัวอยู่เสมอ
  • ควรใช้เครื่อง ATM ของธนาคารเดียวกับที่ออกบัตร Check Card ให้ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าค่าบริการระหว่างธนาคาร
  • ในกรณีที่ต้องจดรหัส Pin Number ไว้กันลืม  อย่าเก็บกระดาษที่จด Pin Number ไว้ในที่เดียวกับบัตรเดบิต/บัตร ATM โดยเด็ดขาด  หากนักเรียนมีความรู้หลายภาษา อาจจดรหัสเป็นเลขไทยปนกับเลขจีน หรือเลขภาษาอื่น หรือแปลงรหัสเลขที่จดเป็นลำดับตัวอักษร เพื่อป้องกันมิให้ผู้ได้บัตรและเลขรหัสไปพร้อมกัน ใช้เบิกเงินโดยสะดวก
  • ให้จดเบอร์โทรศัพท์ที่รับแจ้งบัตรหายไว้ติดตัว และให้โทรแจ้งทันทีที่ทราบว่าบัตรหาย