Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home สาระน่ารู้ การขอทำหนังสือเดินทางของนักเรียนทุนฯ ขั้นตอนการขอทำหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการขอทำหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนและรายละเอียดการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับนักเรียนทุนและข้าราชการลาศึกษาซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป ผู้ขอต่ออายุหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปดำเนินการที่ สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลด้วยตนเอง เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพได้แก่ลายนิ้วมือและภาพถ่ายรูปใบหน้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในหนังสือเดินทาง สำหรับนักเรียนทุนหรือข้าราชการลาศึกษาที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ (สนร.) ขอให้ท่านส่งแบบขอหนังสือรับรองฯ และสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทางมายัง สนร. เพื่อ สนร.จะออกหนังสือรับรองให้ท่านนำไปประกอบการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานกงสุลนั้นๆ (วอชิงตัน, นิวยอร์ค, ชิคาโก, หรือ ลอสแองเจลิส) ด้วยตนเอง


เอกสารที่ต้องส่งมายังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ

 1. แบบขอหนังสือรับรองประกอบการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดาวน์โหลดด้านล่าง)
 2. ภาพถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง หน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของเจ้าของหนังสือเดินทาง
 3. ภาพถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง หน้าที่แสดงการต่ออายุ(เฉพาะกรณีที่ท่านเคยต่ออายุหนังสือเดินทางในเล่มมาแล้ว)
 4. ภาพถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง หน้าที่แสดงวีซ่า
 5. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  จากเจ้าสังกัด (เฉพาะกรณีที่ท่านเป็นข้าราชการลาศึกษา/ฝึกอบรม ในความดูแลของสนร. ผู้ซึ่งไม่ได้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล)

** โปรดศึกษาขั้นตอนการขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารที่ต้องนำไป ของแต่ละสถานกงสุลก่อนที่จะเดินทางไปยังสถานกงสุลอย่างละเอียดจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลนั้นๆ  โดยท่านสามารถดูได้ในส่วนของที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ด้านล่าง ** 


ข้อพึงระวังและควรทราบ

 • หนังสือเดินทางเล่มที่ออกใหม่จะระบุ ชื่อ, นามสกุล และ สถานภาพสมรส (นาง หรือ นางสาว) ตามที่ระบุในทะเบียนบ้าน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่กรอกในแบบคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง  ดังนั้นหาก ชื่อ, นามสกุล และ สถานภาพสมรส ในทะเบียนบ้าน ไม่เป็นปัจจุบัน จะต้องแจ้งแก้ไข ณ ที่ว่าการอำเภอท้องถิ่นให้ถูกต้องก่อนที่ขอหนังสือเดินทางฉบับใหม่
 • ก่อนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลขอให้โทรศัพท์สอบถามช่วงเวลา และวันที่เปิดรับทำหนังสือเดินทาง
 • เมื่อไปถึงสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล ก่อนยื่นหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันให้เจ้าหน้าที่ ควรแยก I-94 (กระดาษแผ่นเล็กๆ ที่ปกติจะถูกเย็บติดอยู่ในหนังสือเดินทาง) และ DS-2019 หรือ I-20 ออกจากหนังสือเดินทาง เพราะไม่จำเป็นต้องใช้และอาจตกหล่นสูญหายระหว่างดำเนินการได้
 • ให้นำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนทุนฯ ที่ สนร.ออกให้ไปยื่นกับสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลด้วย
 • สถานเอกอัครราชทูตจะจัดให้บริการกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยตามรัฐต่างๆ ซึ่งพักอยู่ไกลจากสถานกงสุลทั้ง 4 แห่ง ท่านสามารถติดตามข่าวการให้บริการกงสุลสัญจรได้ที่เวปไซต์สถานเอกอัครราชทูต www.thaiembdc.org   หรือที่เวปไซต์ของ สนร. แห่งนี้
 • หลักสากลของการบินพลเรือน หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้การได้เหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง ถึงแม้ว่าจะมีตั๋วเครื่องบิน และวีซ่าที่ถูกต้องก็ตาม
 • ในกรณีเร่งด่วน จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางและไม่สามารถรอได้ ขอให้ ติดต่อ สนร. เพื่อหาทางช่วยเหลือ

 

ที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

 

 

 

 

การบริการออกหนังสือรับรองจากทางสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เพื่อนำไปขอต่ออายุหรือทำหนังสือเดินทางใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนทุนรัฐบาล หรือข้าราชการ ถ้าท่านเป็นบุคคลทั่วไป กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ที่หมายเลข (202) 684-8493 หรือเยี่ยมชมเวปไซต์สถานเอกอัครราชทูต www.thaiembdc.org