Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home สาระน่ารู้ การขอทำหนังสือเดินทางของนักเรียนทุนฯ บัญชีรายชื่อรัฐที่สถานศึกษาของนักเรียนฯ ตั้งอยู่และสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

บัญชีรายชื่อรัฐที่สถานศึกษาของนักเรียนฯ ตั้งอยู่และสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

(แยกตามรัฐ)

นักเรียนฯ ในรัฐที่กำหนดต้องไปยื่นคำขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ ตามตารางข้างล่างนี้

 

 

รัฐที่สถานศึกษาตั้งอยู่

สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ที่กำหนด

ALABAMA

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

ALASKA

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

ARIZONA

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

ARKANSAS

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

COLORADO

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

CALIFORNIA

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

CONNECTICUT

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

DELAWARE

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

DISTRICT OF COLUMBIA

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

FLORIDA

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

GEORGIA

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

HAWAII

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

IDAHO

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

ILLINOIS

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

INDIANA

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

IOWA

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

KANSAS

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

KENTUCKY

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

LOUISIANA

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

MAINE

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

MARYLAND

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

MASSACHUSETTS

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

MICHIGAN

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

MINNESOTA

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

MISSISSIPPI

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

MISSOURI

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

MONTANA

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

NEBRASKA

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

NEVADA

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

NEW HAMPSHIRE

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

NEW JERSEY

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

NEW MEXICO

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

NEW YORK

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

NORTH CAROLINA

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

NORTH DAKOTA

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

OHIO

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

OKLAHOMA

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

OREGON

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

PENNSYLVANIA

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

RHODE ISLAND

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

SOUTH CAROLINA

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

SOUTH DAKOTA

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

TENNESSEE

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

TEXAS

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

UTAH

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

VERMONT

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

VIRGINIA

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

WASHINGTON

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

WEST VIRGINIA

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

WISCONSIN

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

WYOMING

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

 *** CANADA ***

 

Alberta

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

British Columbia

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

Manitoba

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโตรอนโต

New Brunswick

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโตรอนโต

Newfoundland and Labrador

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโตรอนโต

Northwest Territories

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

Nova Scotia

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโตรอนโต

Nunavut

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโตรอนโต, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

Ontario

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโตรอนโต

Prince Edward Island

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโตรอนโต

Quebec

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโตรอนโต

Saskatchewan

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

Yukon Territory

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์