Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home รู้จัก สนร. ภารกิจ

ภารกิจ

วิสัยทัศน์

     เป็นบ้านที่สองของนักเรียน เป็นประตูสู่ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และไทยกับแคนาดา

พันธกิจ

     ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้นักเรียนและข้าราชการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และนำความรู้และประสบการณ์เดินทางกลับไปและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ “นักเรียน” “นักศึกษา” และ “ข้าราชการ” ไทยผู้จะมาศึกษาอบรมหรือกำลังศึกษาอบรมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

     2. ดูแลติดตามเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการผู้รับทุนรัฐบาลให้มาศึกษาหรือฝึกอบรม  กลับไปรับราชการ ตามเงื่อนไขของทุนฯ โดยการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักเรียน นักศึกษา และข้าราชการ กับ คนไทยและประเทศไทย

     3. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

     4. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการบริหารรัฐกิจและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ